A/Az fléchir szónak 36 fordítása van 12 nyelven

a/az fléchir szó fordításai

FR EN Angol 2 fordítás {pl.}
FR ES Spanyol 5 fordítás {pl.}
FR IT Olasz 4 fordítás {pl.}
FR DE Német 4 fordítás {pl.}
FR PT Portugál 4 fordítás {pl.}
FR NL Holland 4 fordítás {pl.}
FR SV Svéd 7 fordítás {pl.}
  • böja (v) [linguistique, to become bent]
  • kröka (adj v n adv) [to become bent]
  • ge efter (v) [position]
  • bågna (adj v n adv) [to become bent]
  • böjas (adj v n adv) [to become bent]
  • svikta (v) [position]
  • krokna (adj v n adv) [to become bent]
FR CS Cseh 1 fordítás
  • ohnout (adv conj n) [to become bent]
FR PL Lengyel 1 fordítás
  • wygiąć (n conj) [to become bent] (n v)
FR DA Dán 1 fordítás
  • bue [to become bent]
FR BG Bolgár 2 fordítás {pl.}
FR RU Orosz 1 fordítás